Úvod

♦   VÍTEJTE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH   ♦

STANOVY KRPŠ

 

Čl. I. Základní ustanovení:

 1. Název sdružení: KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ VAMBERK

Sídlo sdružení: 517 54 Vamberk, Komenského 95

 1. Posláním KRPŠ je obhajovat zájmy žáků školy, podporovat činnost školy a popularizovat dobré výsledky její práce na veřejnosti a mezi rodiči.
 2. Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vamberk je právním subjektem nezávislým na politických stranách, orgánech státní moci a jiných organizacích.

Čl. II. Cíle KRPŠ – hlavní činnost:

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vamberk:

 1. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.
 2. Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky na zlepšení podmínek vzdělávání, přispívá na zájmovou činnost, školní aktivity, odměny žákům, občerstvení žáků na školních akcích apod.
 3. S vedením školy a učiteli spolupracuje na zlepšování:
 4. a) provozu školy, hygienických a stravovacích podmínkách žáků
 5. b) zájmové a odborné činnosti školy
 6. c) možnosti pomoci rodičů škole, např. sponzorováním vybraných akcí školy
 7. Seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování.
 8. Organizuje akce, při nichž spolupracují rodiče i učitelé na společných cílech pro zlepšení vzájemných vztahů, finančních a materiálních (např. Tradiční rodičovský ples)

Čl. III. Členství KRPŠ:

Členství v KRPŠ je dobrovolné a rozlišuje se na:

 • Členství třídních důvěrníků volených z řad rodičů žáků školy
 • Členství přátel školy (ostatních osob)

Členem KRPŠ se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami KRPŠ.

Čl. IV. Práva a povinnosti člena KRPŠ:

Základním právem každého člena KRPŠ je být informován o činnosti a hospodaření KRPŠ a dále:

 • Podílet se podle svých možností na aktivitách KRPŠ a ZŠ
 • Účastnit se schůzek třídních důvěrníků
 • Být zvolen do vedení KRPŠ
 • Předkládat výboru a ostatním členům KRPŠ návrhy a připomínky k činnosti KRPŠ a ZŠ

Základní povinnosti člena KRPŠ jsou:

 • Dodržovat stanovy KRPŠ, respektovat rozhodnutí většiny členů
 • Vykonávat funkce, do kterých byl zvolen
 • Účastnit se schůzek třídních důvěrníků

Čl. V. Orgány KRPŠ:

Vedením KRPŠ je pověřen volený VÝBOR z řad třídních důvěrníků, členů KRPŠ.

 • Výbor se skládá z předsedy, zástupce předsedy, zapisovatele a pokladníka
 • Výbor KRPŠ svolává schůzky třídních důvěrníků jednou za dva měsíce, v případě potřeby častěji
 • Výbor KRPŠ svolává jednou ročně, vždy na počátku školního roku v měsíci září Plenární schůzi KRPŠ v ZŠ, kde dává k odsouhlasení všemi přítomnými rodiči výši ročního příspěvku na činnost KRPŠ
 • Orgán oprávněný jednat jménem sdružení ve všech věcech: předseda KRPŠ

Čl. VI. Majetek a hospodaření KRPŠ:

 • KRPŠ může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým hospodaří sám. O jeho použití rozhodují třídní důvěrníci, výbor a členové KRPŠ
 • V případě zániku KRPŠ rozhoduje o majetku výbor a členové KRPŠ na závěrečné schůzi
 • Hospodaření se děje vždy podle schválení nadpoloviční většinou přítomných členů výboru a třídních důvěrníků KRPŠ

Zdroje prostředků KRPŠ jsou:

 • Členské příspěvky od rodičů žáků školy
 • Dary
 • Příjmy z akcí organizovaných KRPŠ i ZŠ
 • Úrok z běžného účtu
 • Příspěvky od organizací, města, státu a jiné

Čl. VII. Závěrečná ustanovení:

Tyto stanovy nabývají na účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.

Registrace provedena dne: 15. 12. 2008